Algemene Voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Dianne te Mebel

Naam: HennaBrownies
Vestigingsadres: Amstel 180 h
Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam
KvK-nummer: 18031821
E-mailadres: info@dtm.eco info@hennabrownies.com
BTW-identificatienummer: NL001359390B76

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van HennaBrownies.com. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties die via de webshop plaatsvinden. Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@hennabrownies.com

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Op alle handelingen die door HennaBrownies.com aan worden gegaan zoals aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van HennaBrownies.com

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor alle bezoekers van HennaBrownies.com zichtbaar en te vinden onderaan de website.

1.3 De Algemene Voorwaarden dienen vooraf gelezen te zijn door de koper indien er een bestelling plaatsvindt.

1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling.

1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.6 HennaBrownies.com is niet aansprakelijk voor de beschadigingen, of verlies van de producten die worden verzonden door Post NL.

Artikel 2 PRIJZEN

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro’s (€) en zijn inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten (indien anders aangegeven).

2.2 HennaBrownies.com is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door HennaBrownies.com worden aangepast.

2.3 Vóór het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door HennaBrownies.com gecommuniceerd via de website. Daarna ontvangt de koper per email een orderbevestiging van HennaBrownies.com.

Artikel 3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke aanbieding die op de website HennaBrownies.com staat en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HennaBrownies.com en consument.

3.2 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van HennaBrownies.com en wanneer een consument een bestelling plaatst wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geaccepteerd.

3.3 HennaBrownies.com behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig.

Artikel 4 BETALING

4.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via telebankieren (iDEAL). Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Op HennaBrownies.com is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de aflevering en bezorging.

Artikel 5 VERZENDKOSTEN

5.1 De verzendkosten zijn gratis indien de bestelling meer dan €60 bedraagt.Voor bestellingen onder de €60 bedragen de verzendkosten €7,25, mits anders aangegeven. Hier vallen ook de handelingskosten onder.

Artikel 6 BEËINDIGEN

6.1 Bestellingen kunnen binnen 12 uur, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.

6.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

6.3 Indien een koper niet binnen 12 uur de bestelling annuleert, is de koper betalingsplichtig.

Artikel 7 LEVERING

7.1 Alle artikelen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden.

7.2 Als artikelen een langere levertijd dan 2 werkdagen hebben zal de koper via email

hiervan op de hoogte gesteld worden.

7.3 Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail of via de website HennaBrownies.com medegedeeld worden.

7.4 Alle in onze webwinkel en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

7.5 Onder werkdagen verstaat HennaBrownies.com dinsdag tot met zaterdag. Zon- en feestdagen zijn geen werkdagen.

7.6 HennaBrownies.com draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

7.7 HennaBrownies.com is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

7.9 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

7.10 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens HennaBrownies.com

Artikel 8 ONTBINDING

8.1 Op basis van de wet is HennaBrownies.com gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgegeven afleveradres niet klopt.

8.2 De koper heeft het recht om de geleverde producten van HennaBrownies.com, zonder opgave van reden terug te sturen binnen een termijn van één werkdag, beginnend op de dag van aflevering, indien er niet binnen deze termijn de producten worden geretourneerd, dan is de koop een feit.

8.3 De koper is er toe verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van één werkdag na aflevering, melding hiervan te doen bij HennaBrownies.com via info@hennabrownies.com met vermelding van het bestelnummer.

Artikel 9 ANNULERING VAN DE BESTELLING

9.1 Elke bestelling kan zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden binnen 12 uur nadat de koper een bestelling heeft gedaan worden geannuleerd.

9.2 Echter dient de koper HennaBrownies.com op de hoogte te brengen van de annulering door een email te sturen naar info@hennabrownies.com

9.3 Nadat HennaBrownies.com een bevestiging heeft verstuurd naar de koper is de annulering overeengekomen.

9.4 Mocht de koper de betaling reeds hebben voldaan dan doet HennaBrownies.com binnen 30 werkdagen het volledige bedrag crediteren.

Artikel 10 AFKOELINGSPERIODE

10.1 Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen één werkdag na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan HennaBrownies.com. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 14 werkdagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien:

* artikelen geopend of gebroken cq. beschadigd zijn.
* de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
* er sprake is van vermissing van de originele verpakking/etiketten.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren en dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. HennaBrownies.com gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurd. Niet franco en rembourszendingen worden door HennaBrownies.com nimmer geaccepteerd.

10.2 HennaBrownies.com behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld vancde klant (anders dan die van HennaBrownies.com of de leverancier van het product) is beschadigd.

10.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van HennaBrownies.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, of is gebruikt door de klant, zal HennaBrownies.com de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. HennaBrownies.com heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11 GARANTIE

11.1 HennaBrownies.com staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan hier bezwaar over worden gemaakt via de email of via het telefoonnummer 020-4272477.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 HennaBrownies.com is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal. HennaBrownies.com is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van het domein HennaBrownies.com en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

12.2 HennaBrownies koel en droog bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. HennaBrownies zijn niet geschikt voor consumptie.

Artikel 13 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN

13.1 HennaBrownies.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HennaBrownies.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13.2 HennaBrownies.com heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.

13.3 HennaBrownies.com is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HennaBrownies.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13.4 HennaBrownies.com behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.5 HennaBrownies.com heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14 GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

14.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen HennaBrownies.com en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.

14.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen

Artikel 15 KLACHTEN EN VRAGEN

15.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met HennaBrownies.com, via e-mail: info@hennabrownies.com.

15.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen 48 uur behandeld.

15.3 Klachten worden doorgaans binnen 2 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 16 PRIVACY

16.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door HennaBrownies.com gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.